TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verilerin gizliliğinin referansı olacak olan aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusunca yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda;
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilke ve şartları, veri sorumlusunun tanımı ve kim olduğu kişisel verisi işlenen veri sahiplerinin kim/kimler olduğu, veri sorumlusu tarafından kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işleme amacı ve gereklilikleri verilerin üçüncü kişilere aktarımı, verilerin saklanma ve imhasına yönelik planlamalar, aşağıda detaylı olarak bilginize sunulmuştur.

TEVERPAN DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. ("Şirket") veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma metnini tarafınıza veri işleme planlaması ve bilgilendirmesi kapsamında düzenlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, kanun kapsamında amaçları ile sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

1) KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ

Şirket tarafından verileri kaydedilen kişi grupları aşağıda listelenmiştir. Bu anlamda yeni bir ihtiyaç doğması ve ihtiyaç formunun değişmesi halinde bu kişi gruplarında birtakım değişiklikler olabilecektir. Şirket bu durumda meydana gelebilecek değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Personel Adayı

İş sağlama platformlarına, şirket sitesi iletişim/kariyer birimine yahut fiziki olarak tarafımıza CV sunan, işe başvuru talebini ve kişisel verileri içeren belgeleri yine iş başvurusu kapsamında tarafımıza sunan kişileri ifade eder.

Sözleşmeli Personel (Çalışan)

Şirket ile iş sözleşmesi akdetmiş ve bu kapsamda iş ilişkisi mevcut olan kişileri ifade etmektedir.

Destek Hizmet Elemanları

Geçici süreliğine şirketle anlaşma sağlamış olan, teknik bilgi ve uzmanlık bilgisi gerektiren/gerektirmeyen (taşeron hizmeti, güvenlik hizmeti vb.) iş alanlarında destek hizmeti sunan kişi/kişi gruplarını ifade etmektedir.

Misafir Personel

Şirketin sektörel anlamdaki faaliyetleri için anlaşmış olduğu Türk vatandaşı olmayan kişi/kişileri ifade etmektedir. Bu kişiler ticari iş ve hizmet kapsamında mesleki deneyimlerine bağlı olarak tarafımızla iş ilişkisi kurmakta ve geliştirmektedir.

Sözleşmeli Personel Yakını

İş anlaşması kapsamında personelimiz konumunda bulunan kişilerin 1.dereceden yakınlarını ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişiyi ifade eder.

Destek Sevkiyat Elemanları (Tır ve Kamyon Şoförleri)

Şirketin ticari sözleşmeleri ve ürün sevkiyatı kapsamında Alıcı tarafın, anlaşma konusu ürünün sevkiyatının gerçekleştirilmesi için yetkilendirdiği kişi/kişileri veya şirketin sevkiyata ilişkin anlaşma kurduğu kişi/kişileri ifade etmektedir.

Müşteri/Hizmet ve Mal Tedarikçisi, Ürün ve Hizmet Alan kişi, tedarikçi, yetkilisi

Şirketin sektörel faaliyetleri kapsamında ticari sözleşme kurduğu ve alım/satım ilişkileri geliştirdiği kişi/kişileri ifade eder.

Ziyaretçi

Şirket ile iş veya ticaret hukuku kapsamında mevcut sözleşmesi bulunmayan, şirket merkez veya fabrika alanlarında söz konusu ana girişten geçen tüm kişi ve   kişileri kapsamaktadır.

Diğer

Şirket ile kurulu herhangi bir ilişkisi bulunmamakla birlikte ticari sözleşmelerde ticari ilişkinin tarafı olmayan fakat dolaylı olarak kurulu ticari ilişkinin bir parçası olan diğer kişiler ile şirket ile herhangi bir ilişkide olmamakla birlikte fiziksel güvenlik için verisi alınan diğer kişileri ifade etmektedir.

 

2) VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİNE GÖRE KAYIT ALTINA ALINAN, İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tanım olarak kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

İlgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; kişisel verilerin işlenmesi ise; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının  engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen/işlenecek veriler kategorik olarak ayrıntılarıyla aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kimlik Bilgileri

Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, ana-baba adı, doğum tarihi, cinsiyet ve uyruk gibi kimlik, pasaport, ehliyet vb. belgelerde yer alan işlenme amacına uygun olan tüm kişisel veriler

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması gibi sebeplerle ilgili veriler işlenmektedir.

İletişim ve Adres Bilgileri

Adres, ikametgah, telefon numarası, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasını sağlayacak ve ticari işlemler kapsamında ifanın sağlanabilmesine yarayacak bilgiler

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, İş sözleşmesinin kurulmuş olması verilerin işlenmesi bakımından söz konusu veriler işlenmektedir.

Diğer(vize) Bilgileri

İlgili veri sorumlusunun seyahat etmesine yarar pasaport ve vize gibi seyahat bilgileri

Muhasebesel olarak Kanuni yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, veri sorumlusunun haklı meşru menfaatinin bulunması

Özlük Bilgileri

İşe giriş-çıkış bilgileri, medeni hali, referans bilgileri, eski çalışılan yer bilgisi, askerlik bilgisi, bakmakla yükümlü olunan kişi bilgileri, vergi numarası vb. nitelikteki işlenmesi hukuka uygun olan mali kişisel veriler, İzin bilgisi, SGK hizmet dökümü bilgileri

Kanunlarda öngörülmüş olması ve iş sözleşmesinin kurulmuş olması, yasal mevzuat gereği zorunluluğun bulunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebeplerle ilgili verileriniz şirketin kurulu sözleşmelerine bağlı olarak tarafımızca işlenebilmektedir.

Mesleki Deneyim

Mezuniyet bilgisi, diploma notu/diploma, alınan eğitim sertifikaları

İş sözleşmesinin kurulmuş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebeplerle ilgili verileriniz şirketin kurulu sözleşmelerine bağlı olarak tarafımızca işlenebilmektedir.

Biyometrik Veriler ve Diğer Özel Nitelikteki Kişisel Veriler

Fotoğraf, vesikalık fotoğraf, ayakkabı numarası ve giysi bedeni

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, iş sözleşmesinin kurulmuş olması gibi sebeplerle ilgili verileriniz şirketin kurulu sözleşmelerine bağlı olarak tarafımızca işlenebilmektedir.

Finans Bilgileri

Banka IBAN bilgisi, banka hesap numarası

İş sözleşmesinin kurulmuş olması, Sözleşme kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirebilmesi bakımından finans bilgileriniz şirketin ilgili departmanları tarafından kaydedilebilmektedir.

Müşteri İşlem

Çek, Senet, fatura, sipariş ve talep bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Araç Plaka Bilgisi

Araç Plaka Bilgisi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Görsel Kayıt Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği

Anlık fotoğraf çekimi, video kaydı, araç plaka görüntüleri, alan fotoğrafları

İş sözleşmesinin kurulmuş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sağlık Bilgileri (Özel Nitelikteki Kişisel Veri)

Sağlık Planlamasına ve finanse edilebilmesine bağlı olarak kaydedilecek olan kişisel sağlık verileri

Açık rızanın alınması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

İşlem Güvenliği, Pazarlama bilgileri

Ip, Mac, Uğranılan Sitelere ilişkin veriler, Alışveriş geçmiş bilgileri 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, pazarlama faaliyetleri kapsamında verilerin işlenmesinin gerekli olması, teknik güvenliğin sağlanması için gerekli olması.


3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLEME AMACI VE GEREKLİLİKLERİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun 4. ve devamı maddelerinde gösterilen usul ve esaslara uygun olarak kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan toplanmakta gerek fiziki olarak gerekse elektronik ortam üzerinden ilgili birimlerce işlenmektedir. Verilerin işleme amacı detayları tarafınıza sunulmuştur.

Kimlik Bilgileri: Şirket'in meşru menfaatlerine, iş sözleşmesinin kurulmasına veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, işe alım süreçlerinin tamamlanmasına ve taraflar arasında sözleşme kurulmasına veya akdedilen sözleşmeler kapsamında edimlerin ifa edilmesine bağlı olarak tarafınıza yöneltilen aydınlatma metni ve açık rıza formlarının ardından tarafımızca işlenmektedir. Veri sahibinin işe alım sürecine tabi olmasından işçi alımında izlenecek prosedürlerin belirlenmesinin gerekliliği amacıyla bu veriler elde edilmektedir. Başvuru sırasında şirketimiz internet sitesi platformu yahut diğer istihdam sağlama platformları üzerinden sizden talep edilen iş başvurunuz sırasında elde edilen CV (özgeçmiş) verileriniz ve diğer kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte ve korunmaktadır. Şirketin kurulu ticari ilişkilerine bağlı olarak müşteri/alıcı/satıcı konumundaki kişi/kişilerden alınan kimlik verileri de sözleşmenin kurulmasına ve ifasına yönelik olarak elde edilmektedir.

İletişim ve Adres Bilgileri: ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebebine dayalı işlenen verilerinizdir. Kişisel verisi işlenen personel adaylarının işe alım sürecine tabi olması ve bu sürecin yürütülebilmesi, iletişim kurulabilmesi amacıyla bu veriler işlenmektedir. Çalışanların edinilen iletişim bilgiler kurulu iş sözleşmesi gereği personelle olan genel iletişimi sağlamaktadır. Destek hizmet, sevkiyat personelleri ve müşteri/alıcı/satıcıdan alınan iletişim verileri ise sevkiyat sürecinin işletilmesi ve hizmet politikasının belirlenmesi amacıyla kayıt altına alınmaktadır.

Adres bilgileri ise veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerekçeleriyle;  personelle yapılacak olan yazışmaların sağlanması, servis araç güzergahının belirlenmesi, personel adaylarının işe alım sürecine tabi olması ve işe alım sürecinde personel adayının işe ulaşımının nasıl sağlanacağının planlanması, sözleşme taraflarına yapılacak mal ve hizmet teslimi için adreslerin belirlenmesi ve ilgili ifa süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla KVKK kapsamında tarafımızca işlenmektedir.

Diğer (vize) Bilgileri: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunması gerekçeleri ile tarafımızca hukuka uygun olarak işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yükümlülükler kapsamında ilgili kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca personellere yönelik yurt dışı eğitim seminer vb. çalışmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili veriler işlenmektedir.

Özlük Bilgileri: Kanunlarda öngörülmüş olması ve iş sözleşmesinin kurulmuş olması, yasal mevzuat gereği zorunluluğun bulunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçeleriyle personel için akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sözleşmesince veri sorumlusunun haklı menfaati ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu bilgiler personellerin özlük dosyasının oluşturulması için personel adaylarının işçi talep havuzunda toplanabilmesi ve değerlendirme yapılabilmesi için gereklilik arz etmekte ve tarafımızca menfaatleriniz gözetilerek kaydedilmektedir. Sicil bilgileriniz kapsamında mahkumiyet kayıt bilgileriniz, adli soruşturma kapsamında mevcut bilgileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebepleri ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgileri: personel çalışma alanının tespiti, akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahibinin işe alım sürecine tabi olması ve şirketin meşru hedefleri kapsamında verilerin edinilmesinin gerekliliği, ilgili verilerin kurulacak hukuki ilişki açısından esaslı noktalar olmasına bağlı olarak ilgili süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla eğitim bilgileriniz tarafımızca kayıt altına alınmaktadır.

Biyometrik Veriler ve Diğer Özel Nitelikli Veriler: İlgili kişisel verileriniz iş sözleşmesinin kurulmuş olması sebebiyle, iş güvenliği kapsamında veri sorumlusunun mevzuat yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla (yapılan işin tehlikeli olması durumunda Şirketçe iş kıyafetlerinin sağlanması, verilen eğitimlere ilişkin sertifikalar düzenlenmesi vb. sebeplerle) işlenmektedir.

Kılık Kıyafet Bilgileri: İş sözleşmesinin kurulmuş olması sebebiyle, iş güvenliği kapsamında veri sorumlusunun mevzuat yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla (yapılan işin tehlikeli olması durumunda Şirketçe iş kıyafetlerinin sağlanması, verilen eğitimlere ilişkin sertifikalar düzenlenmesi vb. sebeplerle) işlenmekte ve Şirket tarafından bu veriler usul ve yasaya uygun olarak korunmaktadır.

Finans Bilgileri: IBAN bilgisi ve banka hesap numarasına ilişkin bilgileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel maaşlarının ödenmesi, kurulu/kurulacak ticari ilişkiler kapsamında ürün ve hizmet karşılığı ödemelerin alınabilmesi/yapılabilmesi amaçlarıyla tarafımızca işlenmektedir. İş ilişkisine bağlı olarak elde edilen veriler özlük dosyasına eklenmekte ve şirketin ilgili muhasebe birimlerince de kayıt altında tutulmaktadır. Söz konusu ilgili kişisel veri asıl olarak veri sahibinin menfaatleri açısından işlenmektedir.

Müşteri İşlem Bilgileri: Ticari anlaşmalar ve yasal yükümlülükler gereği finans işlerinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, mal-hizmet satış sürecinin yönetilmesi saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Görsel Kayıt Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Şirket merkez, fabrika alanları, giriş/çıkışlar ve işletme alanlarının kontrollerinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi, üretim faaliyetlerinin denetiminin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına işlenmektedir. İlgili verilerin ayrıca herhangi bir kayıt sisteminde daha kaydı yapılmadığı gibi özellikle güvenlik tedbiri kapsamında kaydedilmektedir.

Sağlık Bilgileri: Destek Sağlık Hizmet birimi personellerinin sır saklama yükümlülüğünün bulunması nedeniyle, bu birim tarafından işlenecek olan verileriniz için açık rızanız alınmayacak ve verileriniz, birim tarafından iş ilişkisinin varlığı sonucu koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla işlenecektir.

Şirketimiz adına Destek Sağlık Hizmet birimi dışı Şirket birimleri olarak işlenmek istenen veya işlenecek sağlık verileriniz tarafınızdan açık rıza alınmadan ve hukuki gerekçe göstermeden elde edilmeyecek, işlenmeyecektir.

İşlem Güvenliği, Pazarlama Bilgileri: Ip,mac, uğranılan siteler ve alışveriş bilgileri olup Şirketin internet güvenliğinin sağlanabilmesi,kullanılan uygulamaların denetlenebilmesi,bilişim sistemlerinin işleyişinin düzenlenmesi ve saklanması,kullanılan bilgisayar sistem ve yazılımlarının bilişim saldırılarına karşı korunabilmesi adına verilerin işlenmesinin gerekliliği,Bilgi Güvenliği Süreçlerinin YürütülmesiVeri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Mal,hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik yıl içerisimde toplam yapılan satış tutarına göre yapılacak indirim tutarının belirlenmesi kapsamında sisteme kayıt edilebilmektedir.

Araç Plaka Bilgisi: Nakliye süreçlerinin yönetilmesi, mal teslimlerinin kontrol edilebilmesi ve güvenliğin sağlanabilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

4) KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirketimizce kayıt altına alınan kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası alınmadan üçüncü (3) kişilere aktarımının yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnası ise şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun hareket ederek kişisel verinin ilgili kişilere/üçüncü kişilere aktarabilmesidir.

Aktarımı yapılacak olan veriler veri sahibinin ve şirketin meşru menfaatlerinin sağlanmasına yönelik olup; veri aktarımı, yurtiçi ve yurtdışı iş gelişim süreçlerinin yönetilebilmesi, yurt dışı eğitimlerinin verilmesi ve işçiye alansal sertifika sağlama ve mesleki beceri belgeleri sağlama gibi amaçlarla aktarılmaktadır.

İlgili veriler İnsan Kaynakları personel alım ve çalışma faaliyetine bağlı süreçlerin yürütülebilmesi, ticari sözleşmeler kapsamında şirketin hukuka uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, sözleşme taraflarına ürün ve hizmet sağlanmasına ilişkin iş süreçlerinin yürütülebilmesi bakımından tarafımızca işlenmekte, verinin işlem güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerle üçüncü diğer kişilerle paylaşılmaktadır.

Belirtildiği üzere kişisel veri aktarımı, yurtiçi kurumlara olabileceği gibi yabancı ülke/ yabancı ülkede mevcut kurum ve kuruluşlara da yapılabilmektedir.

Veri aktarımının yapılacağı ülke Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmiş ise hukuki gerekçelere uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Aktarım yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olmaması halinde ise şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukuki gerekçeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun izni ile açık rıza aranmaksızın veri aktarımı yapılabilmektedir. Buna göre gerekmesi ve talep edilmesi halinde, hukuka uygun ve kanuni amaçlar çerçevesinde, verilerinizin aktarılacağı üçüncü kişiler;

Yurtiçinde Aktarım Yapılabilecek Kişiler: SGK, kamu kurum ve kuruluşları, diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, adli makamlar, iş ortakları, Şirket ortakları, Şirket ile birlikte çalışan sigorta şirketleri, bankalar.

Yurtdışında Aktarım Yapılabilecek Kişiler: Personelin gönderileceği eğitim, seminer ve fuar kurum ve kuruluşları.

5) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanma ve imha süreçleri şirketin yetkili birimleri tarafından yönetilmekte, kişisel verileriniz Kanun ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta zorunlu olarak öngörülen sürelere uyumlu olacak şekilde tarafımızca saklanmakta yine hukuki amaç kısmında bahsedilen yasal ve meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe de Şirketadına ilgili Şirket birimlerince kayıt altında tutulmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki kişisel verilerinizin güvenliği için veri sorumlusu adına şirket birimlerince gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu idari ve teknik tedbirlere ilişkin şirketin ayrıca verilerin kaydedildiği ortamlara ilişkin kontroller gerçekleşmekte, bu kontrol planlamaları güncel halde tutulmaktadır. Verilerin imha süreçleri de kanuni sürelere uygun olarak belirlenmekte ve rutin kontrollerle silme, yok etme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Verilerin silinmesine/yok edilmesine ilişkin şirket politikalarını içeren düzenlemeler de ayrıca yapılmaktadır.

Kişisel verilerin kullanım amacının ortadan kalkmasına ilişkin olarak işlemler resen gerçekleşeceği gibi ilgili kişinin talep etmesi halinde de yok etme, silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış silinmesi/yok edilmesi gerekmiş ve talebe konu olan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmışsa tarafımızca bu durum üçüncü kişiye de ayrıca bildirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler ise tarafımızca kayıt altına alınır ve bu kapsamdaki kayıtlar, saklamaya ilişkin diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle tarafımızca saklanır.

Kişisel Verilerin İmha Süreleri

İşleme amacının ortadan kalkması durumunda verileriniz sistemden kaydı geri dönüşümsüz şekilde silinmektedir. Fiziki olarak elde edilen kişisel verileriniz ise imha politikasına uygun olarak yok edilmektedir.

Kimlik Bilgileriniz

Sözleşmeli çalışanların kimlik bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren, ürün ve hizmet alıcısı/potansiyel ürün ve hizmet alıcısının, hizmet ve mal tedarikçisinin destek sevkiyat elemanlarının kimlik bilgileri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle, ziyaretçilerin kimlik bilgileri ziyaretin bitiminden itibaren ve sözleşmeli çalışan adaylarının kimlik bilgileri tarafımıza ulaşmasından itibaren 90 güne kadar, teknik destek hizmeti sağlayan personellerin ve misafir personellerin kimlik bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden itibaren 90 güne kadar saklanmaktadır.

İletişim ve Adres Bilgileri

Sözleşmeli çalışanların iletişim bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren, ürün ve hizmet alıcısı/potansiyel ürün ve hizmet alıcısının, hizmet ve mal tedarikçisinin destek sevkiyat elemanlarının iletişim bilgileri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle, ziyaretçilerin iletişim bilgileri ziyaretin bitiminden itibaren ve sözleşmeli çalışan adaylarının iletişim bilgileri tarafımıza ulaşmasından itibaren 90 güne kadar, teknik destek hizmeti sağlayan personellerin ve misafir personellerin iletişim bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden itibaren 90 güne kadar saklanmaktadır.

Diğer (vize) Bilgileri

Misafir personelin vize-seyahat bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden itibaren 90 güne kadar süre ile saklanmaktadır.

Özlük Bilgileri

Sözleşmeli çalışan ve sözleşmeli çalışan yakınının özlük bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, sağlık bilgileri ise 25 yıl boyunca, çalışan adayının CV (Özgeçmiş) bilgilerinin ulaşmasından itibaren 90 güne kadar, teknik destek hizmet personelinin bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden itibaren 90 güne kadar saklanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

Sözleşmeli çalışanın deneyim bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, çalışan adayının CV (Özgeçmiş) bilgilerinin ulaşmasından itibaren 90 güne kadar, teknik destek hizmet personelinin bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden itibaren 90 güne kadar saklanmaktadır.

Biyometrik Veriler ve Diğer Özel Nitelikli Veriler

Çalışanın biyometrik verileri ve kılık kıyafet bilgileri iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl boyunca, teknik destek hizmet elemanlarının kılık kıyafet bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden İtibaren 90 güne kadar saklanmaktadır.

Finans Bilgileri

Sözleşmeli çalışanların finans bilgileri iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, ürün ve hizmet alan kişi ile bunlarla ilgili kişilerin finans bilgileri iş anlaşmasının ve ticari ilişkinin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır.

Müşteri İşlem Bilgileri

Ürün ve Hizmet alanın müşteri işlem bilgileri, ürün hizmet alıcısının müşteri işlem verileri taraflar arasındaki iş anlaşmasının fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Görsel Kayıt Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri.

Sözleşmeli çalışanların, destek ve sevkiyat elemanlarının, ürün ve hizmet alan kişilerin ve bunlarla ilgili kişilerin, tedarikçi ve çalışanının, destek hizmet elemanının, potansiyel hizmet ve ürün ve alıcısının, fabrika önünden geçen tanınmayan kimselerin, ziyaretçinin görüntüleri, destek ve sevkiyat elemanlarının yükleme boşaltma alanlarının görüntüleri, kayıttan itibaren 90 güne kadar saklanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

Sözleşmeli çalışanın sağlık bilgileri iş ilişkisini sona ermesinden itibaren 25 yıl, destek sevkiyat elemanlarından şoförlere ait sağlık bilgileri veri kayıt tarihinden itibaren 90 güne kadar, teknik destek hizmet elemanlarının sağlık bilgileri hizmet anlaşmasının sona ermesinden itibaren 90 güne kadar süre ile saklanmaktadır.

İşlem Güvenliği, Pazarlama Bilgileri

Sözleşmeli çalışana ve ziyaretçiye ait işlem güvenliği bilgileri kaydın işlenmesinden İtibaren 1 yıl boyunca saklanmaktadır.

Araç Plaka Bilgileri

Taraflar arasındaki iş anlaşmasının fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl boyunca saklanmaktadır.

6) VERİ SAHİPLERİNİ AYDINLATMA USULÜ VE VERİ SAHİPLERİNİN BAŞVURU VE DİĞER KİŞİSEL HAKLARI

a) Aydınlatma

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. Maddesi ve devamında veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik aydınlatılma ve bilgi edinme haklarından bahsedilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, kanunun ön gördüğü ölçüde yukarıda da detaylı olarak anlatıldığı şekilde tarafımızca ilgili politikalar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusu Şirket olup, onun adına ilgili şirket departmanları tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Söz konusu metnin 3. bölümünde verilerin işlenme amaç ve yöntemlerinden bahsedilmiştir.

Ayrıca işlenen kişisel verilerin aktarımına ilişkin amaç ve bilgiler 4. bölümünde mevcut olup kişisel verinin işlenmesindeki hukuki sebepler veri sorumlusunca kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler başlıklı 2. bölümde tarafınıza bildirilmiştir.

b) Başvuru

Veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesi kapsamında KVKK madde 11’ de mevcut başvuru haklarının bulunduğu belirtilmiştir. Bu haklar;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek

*İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verinin öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme

*Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde düzeltme yapılıp yapılmadığını öğrenmek

*Silinmesi, yok edilmesi istenen kişisel verilere ilişkin işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve sorgulamak

*Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

Tarafınıza bildirilen haklarınız ve mevcut aydınlatma metni sonucunda, bilgi edinme, işlenen veriyi değiştirme ve silme konusunda başvuru hakkınız bulunmakta olup bu haklara yönelik tarafımıza yapacağınız başvurularınızı aşağıda belirtili adreslere yazılı olarak posta yoluyla ya da ekli başvuru formunu doldurarak e-mail veya kep adresinden ilgili birimimize iletebilirsiniz.(İlgili başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız)

Başvuru halinde Şirket başvuruların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmek istemektedir. Bu sebeple tespitin yapılabilmesi için şirketçe tarafınızdan ek bilgi istenebilmektedir.

Ayrıca talebinizin daha iyi neticelendirilmesi için açısından gerektiği durumlarda da detaylı ve ek bilgi istenebilmektedir.

Söz konusu talepleriniz gereken özenle incelenecek, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilecektir.

İnceleme sonucu şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda başvurana bildirilmektedir.

Başvuru sonucunda veri sorumlusu talebinize göre olumlu veya olumsuz cevap verilecektir.

Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak başvuran veri sahibine detaylı olarak açıklanacaktır.

c) Başvuru Sonucu

Başvuru sonucunda; başvurunuza Şirket tarafından olumlu veya olumsuz bir cevap verilecektir. Başvurunuzun sonucunda;

*Başvurunuzun reddedilmesi

*Verilen cevabı yetersiz bulmanız

*Tarafınıza süresinde başvuruya cevap verilmemesi

hallerinde;

Başvuran veri sahibi olarak veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Usuli zorunluluk anlamında 13. madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı ise saklıdır.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde, yasal çerçeveye uygun olarak kaydedildiği, işlendiği, aktarıldığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı hakkında bilgi edindiğimi kabul eder, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Şirket'ten bilgi alabileceğim, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenebileceğim, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme hakkımın olduğu hususunda aydınlatıldığımı beyan ederim.